خانه / علوم پزشکی / دانلود مقاله دستگاه عصبی

دانلود مقاله دستگاه عصبی

دانلود رایگان دانلود مقاله دستگاه عصبی ، مقاله ، تحقیق 

این محصول” دانلود مقاله دستگاه عصبی “را از یاهو شاپ دانلود نمایید.


جانوران پرسلولی، برای ایجاد هم آهنگی بین اعمال سلول ها و اندام های مختلف بد ن خود ، نیازبه عوامل و د ستگاه های ارتباطی دارند. دستگاه عصبی با ساختار و کار ویژه ای که دارد ، د ر جهت ایجاد این هم آهنگی به وجودآمده وتکامل حاصل کرده است. خواص ویژه ی آ ن عبارت از  تاثیرپذیری نسبت به محرکهای خارجی ، ایجاد یک جریان عصبی که نماینده ی تاثیر محرک است،هدایت جریان عصبی از یک نقطه ی دستگاه به نقطه ی دیگر و سرا نجام انتقا ل آن ازیک واحدعصبی به یک واحد د یگر ا ست . تنظیم عصبی و ا نواع آ ن : فعا لیت ها ی عصبی جانوران،به طورکلی، در د وجهت انجام می شوند: ۱-تنظیم فعا لیت ها ی درونی بد ن ۲- تنظیم موقعیت جانورنسبت به محیط خا رجی     چند مثا ل به روشن شد ن ا ین مطلب کمک می کند. هنگا می که لقمه ی غذا درون دها ن قرار می گیرد ، حرکا ت آ روا ره ها ، د هان و زبان ، ا بتدا موجب جویده شدن غذامی شود و سپس حرکات هم آهنگ زبان وماهیچه های گلو سبب بلع لقمه ی جویده شد ه، می شوند در هما ن هنگا م ، تر شحا ت غده های بزا قی و شیره ی معد ه ا فزا یش می یابد . کلیه ی این فعا لیت ها نیا ز به ن …

این محصول “دانلود مقاله دستگاه عصبی  “توسط پورتال  یاهو شاپ  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع: یاهو شاپ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *